TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TT&TT
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CNTT & TT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • Lượt xem: 657
  Ngày bắt đầu: 01/12/2015
  Ngày kết thúc: 31/12/2020
 • Lượt xem: 558
  Ngày bắt đầu: 29/11/2015
  Ngày kết thúc: 31/12/2020
 • Lượt xem: 560
  Ngày bắt đầu: 29/11/2015
  Ngày kết thúc: 31/12/2020